Kort trosbekjennelse

Guds Ord

Vi lærer at alle Bibelens 66 bøker er inspirert av Gud og dermed ufeilbarlig i sine originale manuskripter.[1] Bibelen er klar,[2] vår eneste autoritet,[3] nødvendig[4] og tilstrekkelig[5] for liv og lære. Guds Ord skal tolkes ut fra kontekst, der vi ved Den Hellige Ånds hjelp forsøker å finne forfatterens opprinnelige hensikt med det han skrev.[6] Skrift skal tolkes med Skrift, samtidig som vi er klar over at Guds Åpenbaring er progressiv, og vanskelige skriftsteder skal tolkes i lys av enklere.[7]

Gud

Vi lærer at Gud er én,[8] og samtidig består av tre personer:[9] Gud Fader,[10] Gud Sønn[11] og Gud Den Hellige Ånd.[12] Gud er kjærlig,[13] nådig,[14] rettferdig,[15] hellig,[16] vred,[17] allmektig,[18] allvitende,[19] selvtilstrekkelig,[20] uforanderlig,[21] evig,[22] og allestedsnærverende.[23] Gud har åpenbart seg gjennom sitt Ord,[24] skaperverket,[25] alle menneskers samvittighet,[26] i historien og spesielt gjennom Jesus Kristus.[27]

Mennesket

Vi lærer at mennesket opprinnelig er skapt i Guds bilde,[28] men at alle mennesker på grunn av syndefallet er født i synd[29] og av naturen åndelige døde.[30] Menneskets hensikt er å ære Gud ved å glede seg i Gud,[31] men etter fallet er dette bare mulig ved å bli frelst, gjenopprettet og forlikt med Gud gjennom troen på Jesus.[32]

Vi lærer at ekteskapet er mellom én mann og én kvinne,[33] og er ment å avspeile forholdet mellom Kristus og Menigheten, der mannen er spesielt kalt til å elske sin hustru og hustruen er kalt til å underordne seg sin mann.[34] Gud hater skilsmisse,[35] men dette er tillatt i tilfeller der den andre har vært utro eller den andre er vantro og ønsker skilsmisse.[36] Gjengifte er tillatt for den uskyldige part, men ikke nødvendigvis alltid det beste.[37]

Vi lærer at barn er Guds gode gave,[38] og at kun Gud er Herre over liv og død.[39] Derfor har ingen rett til å drepe noen, heller ikke barnet i mors liv.[40] Foreldre er kalt til å oppdra sine barn til lydighet gjennom irettesettelse og formaning[41] og ellers lære dem Guds Ord,[42] mens barna er kalt til å ære sine foreldre gjennom lydighet.[43]

Frelsen

Vi lærer at Gud fra evighet har utvalgt og forutbestemt de som tror, til frelse.[44] Denne utvelgelse skjedde ikke ved at Gud så hvem som kom til å tro, men ubetinget av vår tro.[45] Vi blir likevel befalt å tro og omvende oss, samtidig som dette er en suveren gave fra Gud.[46]

Vi lærer at Jesus døde en stedfortredende død der han utslettet all synd for alle de som kommer til tro på ham.[47] Vi blir erklært rettferdige for Gud ved å alene stole på at det Jesus har gjort, og ikke noe vi har gjort er nok for at vi skal bli frelst.[48]

Vi lærer at alle troende er kalt og dratt av Gud,[49] født på ny,[50] forlikt med Gud,[51] erklært hellige[52] og har fått Den Hellige Ånd[53]. Vi blir helliggjort progressivt[54] ved å leve avhengig av Gud[55] i bønn[56] og i Ordet,[57] i fellesskap med troende,[58] i tro på Guds løfter,[59] og ved å aktivt øve oss i lydighet.[60]

Vi lærer at ettersom alle sanne troende blir helliggjort i mer eller mindre grad, vil en total mangel på helliggørelse vitne om at vedkommende ikke er frelst, på tross av ens bekjennelse.[61] Det er meningen at alle sanne kristne skal ha frelsesvisshet, og det kommer ved tro på Guds løfter,[62] samtidig som vi vokser i visshet ved å leve i lydighet.[63]

Vi lærer at Jesus ved sin død kjøpte oss fri til å ha en god samvittighet.[64] Denne samvittigheten kan likevel bli plaget ved å være ulydig mot Guds Ord, og vi skal derfor legge vinn på å leve til behag for Gud, da dette gir en god samvittighet.[65] Ingenting annet enn Guds Ord skal binde vår samvittighet.[66]

Vi lærer at Gud vil bevare alle sin sanne barn for evigheten, og at han bruker formaninger, advarsler og tukt for å bevare dem, samtidig som dette blir brukt for å vekke falske bekjennere til en sann tro.[67] Ingen kristne kan leve i synd, da alle troende både blir bevart fra fortapelsen og i hellighet.[68]

Menigheten

Vi lærer at Jesus Kristus er hode for menigheten, og at menigheten er kalt til å underordne seg ham.[69] Derfor er det heller ikke valgfritt hvordan lokalmenigheten organiseres.[70] Lokalmenigheten skal ha eldste som er menn som er kvalifisert ut fra Guds Ord, som ledere i menigheten.[71] Menigheten er kalt til å underordne seg disse så lenge de holder seg til Guds Ord,[72] og er ellers forpliktet til å være trofast og ikke holde seg borte fra menighetens samlinger.[73] Lokalmenigheten skal også innsette menighetstjenere som er kvalifisert ut fra Guds Ord.[74]

Vi lærer at menigheten er kalt til å forkynne Guds Ord og ikke menneskeord.[75] Det er menns oppgave å forkynne og lære i menigheten, mens kvinner er kalt til å lære barn og andre kvinner.[76] Forkynnelsens mål i møte med ufrelste er deres frelse,[77] mens målet i møte med frelste er deres helliggjørelse, trøst og oppbyggelse, og at man skal bli satt i stand til tjeneste.[78]

Vi lærer at alle troende er befalt å la seg døpe.[79] Dåpen skal foretas med full neddykkelse i vann,[80] bare for de som bekjenner troen på Jesus.[81] Dåpen er et bilde på at man har blitt begravd og oppreist med Kristus,[82] og at ens synder er vansket bort ved troen på Jesus.[83] Dåpen gir ikke frelse,[84] men velsignelse i den forstand at all lydighet gir velsignelse.[85]

Vi lærer at menigheten er kalt til å feire nattverd som et minnemåltid om Jesu død.[86] Dersom man spiser og drikker denne i uoppgjort synd kan dette medføre dom fra Gud.[87] Nattverden gir ikke syndenes forlatelse på noen annen måte enn man allerede har fått i frelsen[88] og ved å bekjenne sin synd.[89]

Vi lærer at alle kristne er kalt til enhet,[90] men at denne enheten ikke kan gå på kompromiss med sannheten.[91] Derfor må kristne skille seg fra de som lever i synd[92] eller lærer direkte mot Guds Ord.[93] Lokalmenigheten er i Guds ord kalt til å bedrive menighetstukt mot medlemmer som lever i uomvendt synd.[94]

Vi lærer at alle troende er Guds Israel og Abrahams barn.[95] Menigheten har ikke erstattet Israel som Guds folk, for de sanne troende har alltid vært Guds folk, da Gud ikke har to folk i verden, men ett.[96] Det etniske Israel vil en dag vende om og bli en del av det Guds folk, det åndelig Israel. Landeløftet gitt til Abraham får sin endelige oppfyllelse på denEnd nye jord for Abrahams barn, altså de som har Abrahams tro.[97]

Englene

Vi lærer at englene er skapte vesener som ikke skal tilbes, men som først og fremst er gitt til å tjene og tilbe Gud, samt å tjene de troende.[98]

Vi lærer at det også finnes falne engler ledet av Satan som er syndens far og står Gud og hans folk imot.[99]

Endetiden

Vi lærer at Jesus en gang vil komme igjen synlig og uventet for å dømme levende og døde.[100] De som ikke tror på Jesus vil oppleve Guds vrede i form av en evig, bevisst straff.[101] De som tror skal derimot bo på den nye jord i fullkommen glede og harmoni, uten synd eller sorg.[102] Disse skal ved Jesu komme bli lik Jesus og få herliggjorte kropper.[103] Mens troen er inngangsport til den nye jord, vil Gud samtidig gi ulik lønn til de troende basert på deres gjerninger, og denne lønnen er en viktig motivasjon for det kristne livet.[104]

[1] 2. Tim 3:16, 2. Pet 1:19-21

[2] Luk 24:25, 2. Pet 1:19

[3] Apg 2:42, Ef 2:20, Kol 2:8, Jud 3

[4] 5. Mos 32:47, Matt 4:4, 2. Tim 3:16-17, 1. Pet 1:23-2:2

[5] Sal 1:1-3, 2. Tim 3:16-17, Jak 1:25, 2. Pet 1:3,

[6] Joh 16:12-15, 2. Pet 1:21

[7] Rom 16:25-26, Ef 3:1-10

[8] 5. Mos 6:4, 1. Kor 8:6

[9] Matt 28:19, 1. Pet 1:2

[10] 1. Kor 8:6,

[11] Jes 9:6, Joh 1:1, 14; 10:30, 33; 20:28-29, Kol 1:15-19; 2:9

[12] 1. Mos 1:2, Apg 5:3-5, 2. Kor 3:3, 1. Pet 4:14

[13] 1. Joh 4:16

[14] Tit 2:11

[15] Rom 3:25

[16] Jes 6:3

[17] Sal 7:12

[18] Job 4:2, Sal 115:3, Dan 4:35

[19] Sal 139:2-4

[20] Apg 17:25

[21] Heb 13:8

[22] Sal 90:2

[23] Sal 129:5-12

[24] 2. Tim 3:16

[25] Rom 1:19-20

[26] Rom 2:14-16

[27] Kol 1:15

[28] 1. Mos 1:27

[29] Sal 51:7; 58:4, Rom 5:12

[30] Ef 2:1-3

[31] Jes 42:8; 43:7, Rom 11:36, 1. Kor 10:31, Fil 4:4

[32] Rom 14:23, 2. Kor 5:18-21

[33] 1. Mos 1:27, Matt 19:4

[34] Ef 5:22-33

[67] Jes 43:1-3; 54:10, Jer 32:40, Matt 18:12-14, Joh 3:16, 36; 5:24; 6:35-40, 47; 10:27-29; 17:11-12, 15, Rom 5:8-10; 8:28-39, 1. Kor 1:7-9; 10:13, 2. Kor 4:14, 17, Ef 1:5, 13-14; 4:30, Fil 1:6, Kol 3:3-4, 1. Tess 5:23-24, 2. Tim 4:18, Heb 3:12, 9:12, 15; 10:14; 12:5-12, 1. Pet 1:3-5, 1. Joh 2:19, 25; 5:4, 11-13, 20, Jud 1, 24-25

[35] Mal 2:16

[36] Matt 5:32, 1. Kor 7:15

[37] 5. Mos 24:1-4, Matt 19:9, Rom 7:1-3, 1. Kor 7:12-16, 27-28

[38] Sal 127:3

[39] 1. Mos 20:18, Sal 127:3-5

[40] Sal 139:13-16, Matt 5:21-22, Rqom 13:9, 1. Joh 3:15

[41] Ord 13:24; 22:15, 23:13-14; 29:15, Ef 6:4, Heb 12:7

[42] 5. Mos 6:6-9

[43] Ef 6:2-3

[44] Joh 17:2, Apg 13:48, Rom 8:28-33, Ef 1:4-5, 11, 1. Tess 1:4-6, 2. Tess 2:13, 2. Tim 2:10, 1. Pet 1:1-2

[45] Rom 9:1-27

[46] Apg 16:31; 17:30, Fil 1:29, 2. Tim 2:25-26

[47] Jes 53:12, Joh 10:11-14, Heb 9:26, 28; 10:14, 1. Pet 2:24, 1. Joh 2:1-2

[48] Rom 3:21-5:1, Gal 3:6-7, 11

[49] Joh 6:37, 44, 2. Tim 1:9

[50] Joh 3:3-8, 1. Pet 1:23

[51] Rom 5:10

[52] 1. Kor 1:2, Ef 1:1

[53] Rom 8:9-11, 1. Kor 12:13, Gal 3:14, Ef 1:13-14

[54] Rom 12:2, 2. Kor 3:18; 4:16, Heb 12:14

[55] Rom 6:11, 1. Kor 15:10, 2. Kor 12:7-10,

[56] 2. Tess 1:11

[57] Salme 1:1-3, Joh 17:17, 19, Apg 20:32, Ef 5:26, Kol 3:16

[58] Apg 2:42, Gal 6:1-2, 2. Tim 3:16-4:2

[59] Matt 6:25-34, 2. Kor 7:1, Heb 11:1-40, 1. Joh 3:3

[60] Rom 8:13, Fil 2:12-13, 1. Tess 4:3-4, 1. Tim 4:7b, 2. Tim 2:21

[61] Matt 7:13-27, Heb 12:14, Jak 2:14-26, 1. Joh 2:3-6; 3:6-10

[62] Ef 3:12, Heb 10:22, 1. Joh 5:12

[63] Matt 7:21-23, 1. Tess 1:4-7, 2. Pet 1:10-11

[64] Heb 9:14

[65] Apg 23.1; 24:16, 1. Tim 1:5 Heb 10:22

[66] Matt 23:4, 1. Tim 4:1-5

[68] Matt 7:13-27, Heb 12:14, Jak 2:14-26, 1. Joh 2:3-6; 3:6-10

[69] 1. Kor 11:3, Ef 1:21-23

[70] 1. Tim 4:14-15

[71] 1. Tim 3:1-7, Tit 1:5-9

[72] Heb 13:17

[73] Heb 10:24-25

[74] 1. Tim 3:8-13

[75] 1. Tim 4:2-5, 1. Pet 4:11

[76] 1. Kor 14:33-38, 1. Tim 2:11-14, Tit 2:4-5

[77] Apg 16:31; 17:30

[78] Ef 4:11-12, Kol 1:28-29, 1. Tess 2:11-12; 3:10; 4:1, 10, 2. Tim 3:16-17, 2. Joh 4, 3. Joh 3-4

[79] Matt 28:18-20, Apg 2:38

[80] Joh 3:23, Apg 8:38. Det greske ordet for “dåp” betyr neddykkelse.

[81] Apg 2:38; 8:36-37

[82] Rom 6:4

[83] 1. Pet 3:21

[84] Rom 3:21-5:1; 9:16-18, 1. Pet 3:21

[85] 1. Pet 3:10-12

[86] 1. Kor 11:23-26

[87] 1, Kor 11:27-34

[88] Ef 1:7

[89] 1. Joh 1:9

[90] Joh 17:11, 21, Ef 4:1-3

[91] Joh 17:17

[92] Matt 18:15-17, 1. Kor 5:1-13, 2. Tess 3:14-15

[93] Rom 16:17

[94] Matt 18:15-17, 1. Kor 5:1-13, 2. Kor 2:6-11

[95] Rom 2:28-29; 9:6-8, Gal 3:16, 28-29; 6:16, Hebr. 8:7-13

[96] Gal 3:28, Ef 2:14-16

[97] Matt 5:5, Rom 4:13, Heb 11:8-16

[98] Luk 2:9-14, Heb 1:6-7, 14, Åp 5:11-14

[99] Åp 12:7, Joh 8:44, 1. Pet 5:8-9

[100] Matt 24:27, 30, 36; 25:31, Mark 13:27, 35-36, Joh 14:3, 1. Tess 5:2, 1. Joh 3:2

[101] Matt 25:41, 46, Mark 9:43-48, Joh 3:36, 1. Tess 1:9

[102] Jes 65:17-25, Matt 25:34, 46, Gal 3:16, 29, 2 Peter 3:13, Åp 21:1-7

[103] 1. Kor 15:35-58, 2. Kor 5:1-6, 1. Joh 3:2

[104] Matt 6:1, 4-6, 16-21; 16:27; 19:29; 25:21-23, Luk 6:22-23, 35; 14:14, Rom 2:6, 10, 1. Kor 3:10-15; 4:5, 2. Kor 5:9-10, Ef 6:8, Åp 11:18

 

Share Button